Szerződési és Vállalási feltételek – B kategória

Kozármisleny, Tompa m. u. 15 7761

Adószám: 43278778-1-22

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

Mint a képzésben részt vevő személy (…adatok lásd. ADATLAP)  – továbbiakban: a Hallgató/Tanuló- és a Kék „T” Autósiskola között, a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A tanfolyamhallgató joga:

A vezetési időpontok – közül választani.

– Képzőszervet változtatni (18 év alatt szülői belegyezéssel).

– A fel nem használt tanfolyamdíj visszaigénylése (írásban kell igényelni).

A tanfolyamhallgató kötelezettségei:

– Minden foglalkozáson részt venni, a mulasztásokat pótolni.

– A tandíjat az alább leírtak szerint rendezni.

– Az autósiskola képzési és pénzügyi rendtartását betartani.

– Gyakorlati vezetésre a váltás helyén pontosan, a vezetésre alkalmas állapotban megjelenni. (Tanfolyamhallgató indokolt esetben 2 munkanappal előbb a gyakorlati vezetést lemondhatja).

Esetleges szerződésbontás feltételei:

Tanuló kezdeményezése:

A képző szerv hibájából. (Ha a képzőszerv nem tartja be a vállalási feltételekben foglaltakat.) Ebben az esetben a kezelési költséget nem számítja fel az iskola. Esetleges pénzügyi tartozását rendezi (az igénybe vett szolgáltatás díját kifizeti) a tanuló.

Az iskolavezetőtől kért „KÉPZÉSI IGAZOLÁS” nyomtatvány kitöltése után a képzőszerv akadályoztatás nélkül (esetleges pénzügyi tartozás esetén sem tarthatja vissza) a vállalkozási feltételekben foglaltaknak megfelelően továbbít.

Nem a képzőszerv hibájából. (Pl. elköltözik a tanuló.) A tanuló az esetleges pénzügyi tartozásait rendezi (kifizeti az igénybe vett szolgáltatás díját).

Az iskolavezetőtől kért „tanuló áthelyező” nyomtatvány kitöltése után a képzőszerv akadályoztatás nélkül (esetleges pénzügyi tartozás esetén sem tarthatja vissza) a vállalkozási feltételekben foglaltaknak megfelelően továbbít. .Ebben az esetben a kezelési költséget felszámolja a képzőszerv.

A képzőszerv kezdeményezésére: Ha a tanuló a vállalási feltételekben foglaltakat nem tartja be, nem vezetésre képes állapotban (alkoholos befolyásoltság, kábítószer hatása alatt áll) jelenik meg a foglalkozáson, a képzőszerv írásban felbontja a szerződést és jogosan tart igényt a tanuló által igénybe vett szolgáltatás kifizetésére és a kezelési költség felszámolására. Írásbeli szerződésbontásnak minősül a tanuló kezdeményezése során a tanulóáthelyező nyomtatvány kitöltése is.

Az oktatás helyén az oktató és a tanfolyamhallgató is, bármelyikük akadályoztatása esetén 20 percet köteles várakozni.

A 18. életévét be nem töltött tanfolyamhallgató esetén a szerződést egyik szülőnek (gondviselőnek) is alá kell írni.

Az esetleges jogszabályváltozást a szerződő felek kötelesek figyelembe venni.

A tanfolyamhallgató kijelenti, hogy a képzőszervnek a Vállalási feltételeit ismeri, és elfogadja. A tanfolyamhallgató kijelenti továbbá, hogy a tanfolyam megnyitón az iskolavezetőtől a képzéssel kapcsolatos mindenre kiterjedő tájékoztatást megkapta, melynek egy példányát átvette.

A tandíjak a járműkategóriánként hatóságilag minimálisan előírt óraszámú elméleti tanfolyam, kötelezően teljesítendő gyakorlati alap- és főoktatás tandíjai. Az ide tartózó gyakorlati órák (50 perc/tanóra) a VEZETÉSI KARTON „Alapoktatás”, illetve „Főoktatás” fejlécezésű oldalain dokumentálandók. A gyakorlati oktatás teljesítését minden tanóra végeztével, a tanuló és az oktató aláírásával egyenként köteles hitelesíteni.

Az elméleti-, az alap- és a főoktatás tandíjait egy összegben, vagy az alább meghatározott kamatmentes részletekben lehet befizetni a képzőszerv irodájában, vagy a Szigetvári Takarékszövetkezet fiókjaiban, illetve átutalással. (50800111-11072951)A képzőszerv szolgáltatást csak az előre befizetett tandíj (tandíjrészlet) ellenében nyújt.

Részletfizetés „B” kategóriás tanfolyam esetén (minimálisan kötelező 29 +1 vizsga gyakorlati órás képzéssel):

A fenti óraszámok mennyiségét a mindenkori oktatási tematika határozza meg. A további oktatási órákat (pótórákat) a képzőszerv napi áron nyújtja.

A vizsgadíjakat a Hallgató az adott vizsgára történő jelentés előtt köteles befizetni. A képzőszerv, csak befizetett vizsgadíj ellenében jelenti vizsgára a Hallgatót.

Amennyiben a képzés a képzőszerv hibáján kívül álló okból elhúzódik és közben a tanfolyam díja megváltozik, úgy a képzőszerv az új árat veszi figyelembe. Az elméleti-, az alap- és a főoktatás tanfolyam díját azonban a képzőszerv a FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS megkötésétől számított 6 hónapig szavatolja. Az esetleges további oktatási órák tandíjára a szavatosság már nem érvényes.

. (Elearning esetében, mivel a tanfolyam ideje nem tervezhető, az aktuális árak fizetendők a gyakorlat során. )

Amennyiben a képzést érintő jogszabályban változás áll be, a képzőszervnek joga van a tanfolyamdíjat a mindenkori oktatási tematikában szereplő követelményeknek megfelelően alakítani. (pl. előírt tanóraszám változás stb.)

Amennyiben a hallgató az előírt minimálisan kötelező gyakorlati óra levezetése után további oktatási órákon vesz részt, azt a VEZETÉSI KARTON „További oktatási órák” oldalain az oktató és a tanuló, ugyancsak minden tanóra végeztével, aláírásával egyenként dokumentálni köteles. A tanuló aláírása egyúttal szerződés kiegészítést is hitelesít, miszerint az elméleti-, az alap-, és a főoktatás előírt óraszámai fölött, további gyakorlati oktatási órát (órákat) igényelt, amit a képzőszerv teljesített. A forgalmi vizsga (vizsgák) keretein belül levezetett gyakorlati órát a VEZETÉSI KARTON „Forgalmi vizsgák” táblázatában kell feltüntetni. A gyakorlati forgalmi vizsgán történő jelenlétért a képzőszerv vizsgánként egy db gyakorlati óradíjat számol fel.

A gyakorlat oktatás során a képzőszerv és a hallgató közötti anyagi elszámolás alapja tehát a VEZETÉSI KARTON, „Alapoktatás”, „Főoktatás”, „További oktatási órák”, illetve „Forgalmi vizsgák” oldalain, a tanuló és az oktató aláírásával hitelesített gyakorlati óraszám.

A rutin, ill. a forgalmi vezetések oktatása az oktatóval megbeszélt helyen és időben történik.

A képzőszerv kötelessége az érvényben lévő oktatási tematika, valamint a Vállalkozási feltételekben foglaltak szerint végezni a teljes képzést.

Amennyiben a tanfolyamhallgató valamilyen okból kifolyólag a szerződést megszünteti, a képzőszervnek joga van az addig megkezdett, ill. igénybevett szolgáltatásért járó tanfolyamdíjat levonni.

A tanfolyamhallgató ezennel nyilatkozik, hogy

  1. hozzájárul személyes és különleges adatai közléséhez a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képző okmányokon, melyek szükségesek a jogosítvány megszerzéséhez.
  2. tájékoztatást kapottaz elméleti vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott orvosi alkalmasságról szóló igazolás, becsatolásával [GKM rendelet 10.§ (1) bekezdés b) pont], valamint
  3. az érvényes elméleti vizsga feltételéül meghatározottalapfokú iskolai végzettség – Közlekedési Hatóság felé történő – hitelt érdemlő igazolásával [GKM rendelet 14.§ (7) bekezdés] kapcsolatban a mai napon – a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 9.§ (10.-11.) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségnek eleget téve .

Záradék:

Azon tanulók, akik csak az elméleti oktatásra kívánnak szerződni, a mindenkori listaárat kötelesek fizetni. Ettől az autósiskola közös megegyezés alapján eltérhet. Az elméleti képzés után bejelentett képzőszerv váltás esetén- mely szerződésszegésnek minősül – az autósiskola részére az elméleti listaár (Listaár: 38.000 Ft ) és a már befizetett elméleti tandíj különbözetét a tanuló köteles kifizetni.

Kelt, mint fent.