Szerződési és Vállalási feltételek – B kategória

Letölthető szerződés kiegészítés

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

Mint a képzésben részt vevő személy …… továbbiakban: a Hallgató/Tanuló- és a Kék „T” Autósiskola között, a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A tanfolyamhallgató joga:

A vezetési időpontok – közül választani.

– Képzőszervet változtatni (18 év alatt szülői belegyezéssel).

– A fel nem használt tanfolyamdíj visszaigénylése (írásban kell igényelni).

A tanfolyamhallgató kötelezettségei:

– Minden foglalkozáson részt venni, a mulasztásokat pótolni.

– A tandíjat az alább leírtak szerint rendezni.

– Az autósiskola képzési és pénzügyi rendtartását betartani.

– Gyakorlati vezetésre a váltás helyén pontosan, a vezetésre alkalmas állapotban megjelenni. (Tanfolyamhallgató indokolt esetben 2 munkanappal előbb a gyakorlati vezetést lemondhatja). Amennyiben a gyakorlati szakoktatónál előjegyzett időpont mégsem felel meg Önnek, úgy azt egy munkanappal előbb még személyesen vagy telefonon lemondhatja, így lehetőséget adva, hogy az adott időben más tanuló gyakorolhasson. Ellenkező esetben az előjegyzett tanóraszám óradíjának 50 %-át kénytelenek vagyunk állásdíjként felszámolni. Orvosi igazolást természetesen utólag is elfogadunk.

Esetleges szerződésbontás feltételei:

Tanuló kezdeményezése:

A képző szerv hibájából. (Ha a képzőszerv nem tartja be a vállalási feltételekben foglaltakat.) Ebben az esetben a kezelési költséget nem számítja fel az iskola. Esetleges pénzügyi tartozását rendezi (az igénybe vett szolgáltatás díját kifizeti) a tanuló.

Az iskolavezetőtől kért „KÉPZÉSI IGAZOLÁS” nyomtatvány kitöltése után a képzőszerv akadályoztatás nélkül (esetleges pénzügyi tartozás esetén sem tarthatja vissza) a vállalkozási feltételekben foglaltaknak megfelelően továbbít.

Nem a képzőszerv hibájából. (Pl. elköltözik a tanuló.) A tanuló az esetleges pénzügyi tartozásait rendezi (kifizeti az igénybe vett szolgáltatás díját).

Az iskolavezetőtől kért „tanuló áthelyező” nyomtatvány kitöltése után a képzőszerv akadályoztatás nélkül (esetleges pénzügyi tartozás esetén sem tarthatja vissza) a vállalkozási feltételekben foglaltaknak megfelelően továbbít. .Ebben az esetben a kezelési költséget felszámolja a képzőszerv.

A képzőszerv kezdeményezésére: Ha a tanuló a vállalási feltételekben foglaltakat nem tartja be, nem vezetésre képes állapotban (alkoholos befolyásoltság, kábítószer hatása alatt áll) jelenik meg a foglalkozáson, a képzőszerv írásban felbontja a szerződést és jogosan tart igényt a tanuló által igénybe vett szolgáltatás kifizetésére és a kezelési költség felszámolására. Írásbeli szerződésbontásnak minősül a tanuló kezdeményezése során a tanulóáthelyező nyomtatvány kitöltése is.

Az oktatás helyén az oktató és a tanfolyamhallgató is, bármelyikük akadályoztatása esetén 20 percet köteles várakozni.

A 18. életévét be nem töltött tanfolyamhallgató esetén a szerződést egyik szülőnek (gondviselőnek) is alá kell írni.

Az esetleges jogszabályváltozást a szerződő felek kötelesek figyelembe venni.

A tanfolyamhallgató kijelenti, hogy a képzőszervnek a Vállalási feltételeit ismeri, és elfogadja. A tanfolyamhallgató kijelenti továbbá, hogy a tanfolyam megnyitón az iskolavezetőtől a képzéssel kapcsolatos mindenre kiterjedő tájékoztatást megkapta, melynek egy példányát átvette.

A tandíjak a járműkategóriánként hatóságilag minimálisan előírt óraszámú elméleti tanfolyam, kötelezően teljesítendő gyakorlati alap- és főoktatás tandíjai. Az ide tartózó gyakorlati órák (50 perc/tanóra) a VEZETÉSI KARTON „Alapoktatás”, illetve „Főoktatás” fejlécezésű oldalain dokumentálandók. A gyakorlati oktatás teljesítését minden tanóra végeztével, a tanuló és az oktató aláírásával egyenként köteles hitelesíteni.

Az elméleti-, az alap- és a főoktatás tandíjait egy összegben, vagy az alább meghatározott kamatmentes részletekben lehet befizetni a képzőszerv irodájában, vagy a Szigetvári Takarékszövetkezet fiókjaiban, illetve átutalással. (50800111-11072951), valamint Simple Pay rendszerben. A képzőszerv szolgáltatást csak az előre befizetett tandíj (tandíjrészlet) ellenében nyújt.

Részletfizetés „B” kategóriás tanfolyam esetén (minimálisan kötelező 29 +1 vizsga gyakorlati órás képzéssel):

A fenti óraszámok mennyiségét a mindenkori oktatási tematika határozza meg. A további oktatási órákat (pótórákat) a képzőszerv napi áron nyújtja.

A vizsgadíjakat a Hallgató az adott vizsgára történő jelentés előtt köteles befizetni. A képzőszerv, csak befizetett vizsgadíj ellenében jelenti vizsgára a Hallgatót.

Amennyiben a képzés a képzőszerv hibáján kívül álló okból elhúzódik és közben a tanfolyam díja megváltozik, úgy a képzőszerv az új árat veszi figyelembe.

Amennyiben a képzést érintő jogszabályban változás áll be, a képzőszervnek joga van a tanfolyamdíjat a mindenkori oktatási tematikában szereplő követelményeknek megfelelően alakítani. (pl. előírt tanóraszám változás stb.) Amennyiben a képzést érintő adózási jogszabályokban nagy fokú változás áll be a képzőszervnek joga van az árakat változtatni és az adójogszabályokhoz igazítani.

Amennyiben a hallgató az előírt minimálisan kötelező gyakorlati óra levezetése után további oktatási órákon vesz részt, azt a VEZETÉSI KARTON „További oktatási órák” oldalain az oktató és a tanuló, ugyancsak minden tanóra végeztével, aláírásával egyenként dokumentálni köteles. A tanuló aláírása egyúttal szerződés kiegészítést is hitelesít, miszerint az elméleti-, az alap-, és a főoktatás előírt óraszámai fölött, további gyakorlati oktatási órát (órákat) igényelt, amit a képzőszerv teljesített. A forgalmi vizsga (vizsgák) keretein belül levezetett gyakorlati órát a VEZETÉSI KARTON „Forgalmi vizsgák” táblázatában kell feltüntetni. A gyakorlati forgalmi vizsgán történő jelenlétért a képzőszerv vizsgánként egy db gyakorlati óradíjat számol fel.

A gyakorlat oktatás során a képzőszerv és a hallgató közötti anyagi elszámolás alapja tehát a VEZETÉSI KARTON, „Alapoktatás”, „Főoktatás”, „További oktatási órák”, illetve „Forgalmi vizsgák” oldalain, a tanuló és az oktató aláírásával hitelesített gyakorlati óraszám.

A rutin, ill. a forgalmi vezetések oktatása az oktatóval megbeszélt helyen és időben történik.

A képzőszerv kötelessége az érvényben lévő oktatási tematika, valamint a Vállalkozási feltételekben foglaltak szerint végezni a teljes képzést.

Amennyiben a tanfolyamhallgató valamilyen okból kifolyólag a szerződést megszünteti, a képzőszervnek joga van az addig megkezdett, ill. igénybevett szolgáltatásért járó tanfolyamdíjat levonni.

A tanfolyamhallgató ezennel nyilatkozik, hogy

  1. hozzájárul személyes és különleges adatai közléséhez a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képző okmányokon, melyek szükségesek a jogosítvány megszerzéséhez.
  2. tájékoztatást kapott az elméleti vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott orvosi alkalmasságról szóló igazolás, becsatolásával [GKM rendelet 10.§ (1) bekezdés b) pont], valamint
  3. az érvényes elméleti vizsga feltételéül meghatározott alapfokú iskolai végzettség – KAV felé történő – hitelt érdemlő igazolásával [GKM rendelet 14.§ (7) bekezdés] kapcsolatban a mai napon – a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 9.§ (10.-11.) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségnek eleget téve.

Záradék

  1. Amennyiben a képzést érintő jogszabályban változás áll be, a képzőszervnek joga van a tanfolyamdíjat a mindenkori oktatási tematikában szereplő követelményeknek megfelelően alakítani. (pl. előírt tanóraszám változás stb.) Amennyiben a képzést érintő adózási jogszabályokban nagy fokú változás áll be a képzőszervnek joga van az árakat változtatni és az adójogszabályokhoz igazítani.
  1. Azon tanulók, akik csak az elméleti oktatásra kívánnak szerződni, a mindenkori listaárat kötelesek fizetni. Ettől az Autósiskola közös megegyezés alapján eltérhet. Az elméleti képzés után bejelentett képzőszerv váltás esetén- mely szerződésszegésnek minősül – az Autósiskola részére az elméleti listaár és a már befizetett elméleti tandíj különbözetét a tanuló köteles kifizetni, de minimum 5.000 Ft-ot.
  1. A Közúti Elsősegélynyújtás tantárgy csak vizsgaköteles és bizonyos szakvégzettségek esetén a tanuló felmentésre jogosult. Az Autósiskola által szervezett tanfolyamokra a tanuló regisztrációval kérheti részvételét a tanfolyamon. A Vöröskeresztnek fizetendő vizsgadíj: 18.000 Ft.
  1. A képzőszerv köteles az érvényben lévő oktatási tematika, valamint a Vállalkozási feltételekben foglaltak szerint végezni a képzést. Amennyiben a tanfolyamhallgató a szerződést megszünteti, a képzőszervnek joga van az addig megkezdett, ill. igénybe vett szolgáltatásért járó tanfolyamdíjat levonni.
  1. Amennyiben a tanfolyamhallgató a B kategóriás tanfolyammal egy időben A1, A2, vagy A kategóriás tanfolyamot is hallgat, a kétkerekű kategóriákban az Iskola a forgalmi képzést, csak a B kategóriában már teljesített kötelező gyakorlati órák (29 ó) után, vagyis a négy keréken már elsajátított forgalmi ismeretek után kezdi meg. Tekintettel arra, hogy a kétkerekű kategóriák gyakorlati oktatása során,  a szakoktatónak a szóbeli instrukciókon kívül semmilyen lehetősége nincs beavatkozásra a veszélyhelyzet elhárításnak, a baleset elkerülésének érdekében;  a képzőszerv fenntartja a jogot, hogy amennyiben a tanuló az „AM”; „A1”; „A2”; és „A” kategóriás  gyakorlati oktatása során, különösen a forgalmi oktatási órák alkalmával ismételten olyan helyzetet teremt, amely a személyi vagy vagyon biztonságot veszélyezteti, a tanuló oktatását felfüggeszti. A tanuló számára a gyakorlati képzéshez a továbbiakban motorkerékpárt nem biztosít.
  2. A Képző szerv tájékoztatja a tanulót arról, hogy a Felnőttképzési törvény 15. § (1) bekezdés ab) pontjában meghatározott kötelezettségének eleget téve a tanuló természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére és adóazonosító jelére vonatkozó adatokat szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. A Képző szerv jelen szerződésben tájékoztatja a tanulót arról, hogy a Polgár Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában az adattovábbítást megtilthatja.