Tandíj visszatérítés folyamata:

A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam, illetve elméleti vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

Az igény előterjesztésének határideje

A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő. A megjelölt határidő jogvesztő.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25.000 Forint.

A kérelem benyújtása

A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett díjak, azaz a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését és a megfizetett díj összegét. Az igazolás abban az esetben fogadható el, ha abból megállapítható a vizsgázó neve, a „B” kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam és KRESZ vizsga összege és a díjak megfizetésének ténye. A díjak összegét és befizetését a Kék „T” Autósiskola képzőszerv által kiállított dokumentummal igazolhatja a tanuló.

A kitöltött és aláírt kérelem nyomtatványt, a díj megfizetéséről szóló igazolást, továbbá nem magyar állampolgárságú kérelmező esetén a pótlapot és a mellékleteket a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani (Postacím: 1820, Budapest).

A kérelem elektronikus úton is benyújtható, ebben az esetben a mellékleteket szkennelt dokumentumként kell csatolni a kérelemhez.