Szerződési és Vállalási feltételek – A, A2, A1 kategória

Kozármisleny, Tompa m. u. 15 7761

Adószám: 43278778-1-22

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS- Motoros kategóriák

Mint a képzésben részt vevő személy        adatok lásd. ADATLAP)  – továbbiakban: a Hallgató/Tanuló- és a Kék „T” Autósiskola között, a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

A tanfolyamhallgató joga:

A vezetési időpontok – közül választani.

– Képzőszervet változtatni (18 év alatt szülői belegyezéssel).

– A fel nem használt tanfolyamdíj visszaigénylése (írásban kell igényelni).

– Minden foglalkozáson részt venni, a mulasztásokat pótolni.

– A tandíjat az alább leírtak szerint rendezni.

– Az autósiskola képzési és pénzügyi rendtartását betartani.

– Gyakorlati vezetésre a váltás helyén pontosan, a vezetésre alkalmas állapotban megjelenni. (Tanfolyamhallgató indokolt esetben 1 munkanappal előbb a gyakorlati vezetést lemondhatja. Ellenkező esetben az iskola a kiállásért 1 db gyakorlati óra díjat számít fel.)

Esetleges szerződésbontás feltételei:

Tanuló kezdeményezése:

A képző szerv hibájából. (Ha a képzőszerv nem tartja be a vállalási feltételekben foglaltakat.) Ebben az esetben a kezelési költséget nem számítja fel az iskola. Esetleges pénzügyi tartozását rendezi (az igénybe vett szolgáltatás díját kifizeti) a tanuló.

Az iskolavezetőtől kért „KÉPZÉSI IGAZOLÁS” nyomtatvány kitöltése után a képzőszerv akadályoztatás nélkül (esetleges pénzügyi tartozás esetén sem tarthatja vissza) a vállalkozási feltételekben foglaltaknak megfelelően továbbít.

Nem a képzőszerv hibájából. (Pl. elköltözik a tanuló.) A tanuló az esetleges pénzügyi tartozásait rendezi (kifizeti az igénybe vett szolgáltatás díját).

Az iskolavezetőtől kért „tanuló áthelyező” nyomtatvány kitöltése után a képzőszerv akadályoztatás nélkül (esetleges pénzügyi tartozás esetén sem tarthatja vissza) a vállalkozási feltételekben foglaltaknak megfelelően továbbít. .Ebben az esetben a kezelési költséget felszámolja a képzőszerv.

A képzőszerv kezdeményezésére: Ha a tanuló a vállalási feltételekben foglaltakat nem tartja be, nem vezetésre képes állapotban (alkoholos befolyásoltság, kábítószer hatása alatt áll) jelenik meg a foglalkozáson, a képzőszerv írásban felbontja a szerződést és jogosan tart igényt a tanuló által igénybe vett szolgáltatás kifizetésére és a kezelési költség felszámolására. Írásbeli szerződésbontásnak minősül a tanuló kezdeményezése során a tanulóáthelyező nyomtatvány kitöltése is.

Az oktatás helyén a gyakorlati oktató és a tanfolyamhallgató is, bármelyikük akadályoztatása esetén 20 percet köteles várakozni.

A 18. életévét be nem töltött tanfolyamhallgató esetén a szerződést egyik szülőnek (gondviselőnek) is alá kell írni.

Az esetleges jogszabályváltozást a szerződő felek kötelesek figyelembe venni.

A tanfolyamhallgató kijelenti, hogy a képzőszervnek a Vállalási feltételeit ismeri, és elfogadja. A tanfolyamhallgató kijelenti továbbá, hogy a tanfolyam megnyitón az iskolavezetőtől a képzéssel kapcsolatos mindenre kiterjedő szóbeli tájékoztatást megkapta, melynek egy írásos példányát átvette.

A tandíjak a járműkategóriánként hatóságilag minimálisan előírt óraszámú elméleti tanfolyam, kötelezően teljesítendő gyakorlati alap- és főoktatás tandíjai. Az ide tartózó gyakorlati órák (50 perc/tanóra) a VEZETÉSI KARTON „Alapoktatás”, illetve „Főoktatás” fejlécezésű oldalain dokumentálandók. A gyakorlati oktatás teljesítését minden tanóra végeztével, a tanuló és az oktató aláírásával egyenként köteles hitelesíteni.

Az adott járműkategória hatóságilag kötelezően előírt minimális óraszámát, a mellékelt írásos tájékoztató(k) tartalmazzák.

Az elméleti-, az alap- és a főoktatás tandíjait egy összegben, vagy a mellékelt tájékoztatón feltüntetett kamatmentes részletekben lehet befizetni a képzőszerv irodájában, vagy a Szigetvári Takarékszövetkezet fiókjaiban, illetve átutalással. (50800111-11072951), valamint Simple Pay rendszeren belül. A képzőszerv szolgáltatást csak az előre befizetett tandíj (tandíjrészlet) ellenében nyújt.

A kötelező óraszámokat a mindenkori oktatási tematika határozza meg. A további oktatási órákat (pótóra) a képzőszerv napi áron nyújtja. A vizsgadíjakat a Hallgató az adott vizsgára történő jelentés előtt köteles befizetni. A képzőszerv, csak befizetett vizsgadíj ellenében jelenti vizsgára a Hallgatót.

Amennyiben a képzés a képzőszerv hibáján kívül álló okból elhúzódik és közben a tanfolyam díja megváltozik, úgy a képzőszerv az új árat veszi figyelembe.

Amennyiben a képzést érintő jogszabályban változás áll be, a képzőszervnek joga van a tanfolyamdíjat a mindenkori oktatási tematikában szereplő követelményeknek megfelelően alakítani. (pl. előírt tanóraszám változás stb.)

Amennyiben a hallgató az előírt minimálisan kötelező gyakorlati óra levezetése után további oktatási órákon vesz részt, azt a VEZETÉSI KARTON „További oktatási órák” oldalain az oktató és a tanuló, ugyancsak minden tanóra végeztével, aláírásával egyenként dokumentálni köteles. A tanuló aláírása egyúttal szerződés kiegészítést is hitelesít, miszerint az elméleti-, az alap-, és a főoktatás előírt óraszámai fölött, további gyakorlati oktatási órát (órákat) igényelt, amit a képzőszerv teljesített. A forgalmi vizsga (vizsgák) keretein belül levezetett gyakorlati órát a VEZETÉSI KARTON „Forgalmi vizsgák” táblázatában kell feltüntetni. A forgalmi vizsgán történő jelenlétért a képzőszerv vizsgánként 1 db gyakorlati óradíjat számol fel.

A gyakorlat oktatás során a képzőszerv és a hallgató közötti anyagi elszámolás alapja tehát a VEZETÉSI KARTON, „Alapoktatás”, „Főoktatás”, „További oktatási órák”, illetve „Forgalmi vizsgák” oldalain, a tanuló és az oktató aláírásával hitelesített gyakorlati óraszám.

A rutin, ill. a forgalmi vezetések oktatása az oktatóval megbeszélt helyen és időben történik. Az AM, A1, A2, A kategóriák járműkezelési órái és vizsgái a Kék „T” Motorospálya területén, (Pécs, Megyeri u. 53/1.) zajlanak.

A képzőszerv köteles az érvényben lévő oktatási tematika, valamint a Vállalkozási feltételekben foglaltak szerint végezni a képzést. Amennyiben a tanfolyamhallgató a szerződést megszünteti, a képzőszervnek joga van az addig megkezdett, ill. igénybevett szolgáltatásért járó tanfolyamdíjat levonni.

Amennyiben a tanfolyamhallgató a B kategóriás tanfolyammal egy időben A1, A2, vagy A kategóriás tanfolyamot is hallgat, a kétkerekű kategóriákban az Iskola a forgalmi képzést, csak a B kategóriában már teljesített kötelező gyakorlati órák (29 ó) után, vagyis a négy keréken már elsajátított forgalmi ismeretek után kezdi meg. Tekintettel arra, hogy a kétkerekű kategóriák  gyakorlati oktatása során,  a szakoktatónak a szóbeli instrukciókon kívül semmilyen lehetősége nincs beavatkozásra a veszélyhelyzet elhárításnak, a baleset elkerülésének érdekében;  a képzőszerv fenntartja a jogot, hogy amennyiben a tanuló az „M”; „A1”; „A2”; és „A” kategóriás  gyakorlati oktatása során, különösen a forgalmi oktatási órák alkalmával ismételten olyan helyzetet teremt, amely a személyi vagy vagyon biztonságot veszélyezteti, a tanuló oktatását felfüggeszti. A  tanuló számára a gyakorlati képzéshez a továbbiakban motorkerékpárt nem biztosít.

A tanfolyamhallgató ezennel nyilatkozik, hogy

  1. hozzájárul személyes és különleges adatai közléséhez a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képző okmányokon, melyek szükségesek a jogosítvány megszerzéséhez.
  2. tájékoztatást kapott az elméleti vizsgára bocsátás feltétteléül meghatározott orvosi alkalmasságról szóló igazolás, becsatolásával [GKM rendelet 10.§ (1) bekezdés b) pont], valamint
  3. a vizsgaigazolás kiadásának feltételéül meghatározott alapfokú iskolai végzettség – Közlekedési Hatóság felé történő – hitelt érdemlő igazolásával [GKM rendelet 14.§ (7) bekezdés] kapcsolatban a mai napon – a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 4.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségnek eleget téve .

Aláírásommal a túloldalom igazolom, hogy a szerződés tartalmát megismertem és érvényesnek ismerem el oktatásom során.

Záradék:

  1. sikeres KRESZ vizsga idején érvényben levő aktuális árak fizetendők a gyakorlat során. Amennyiben a képzést érintő jogszabályban változás áll be, a képzőszervnek joga van a tanfolyamdíjat a mindenkori oktatási tematikában szereplő követelményeknek megfelelően alakítani. (pl. előírt tanóraszám változás stb.) Amennyiben a képzést érintő adózási jogszabályokban nagy fokú változás áll be a képzőszervnek joga van az árakat változtatni és az adójogszabályokhoz igazítani.
  2. Azon tanulók, akik csak az elméleti oktatásra kívánnak szerződni, a mindenkori listaárat kötelesek fizetni. Ettől az Autósiskola közös megegyezés alapján eltérhet. Az elméleti képzés után bejelentett képzőszerv váltás esetén- mely szerződésszegésnek minősül – az Autósiskola részére az elméleti listaár és a már befizetett elméleti tandíj különbözetét a tanuló köteles kifizetni, de minimum 5.000 Ft-ot.
  1. A Közúti Elsősegélynyújtás tantárgy csak vizsgaköteles és bizonyos szakvégzettségek esetén a tanuló felmentésre jogosult. Az Autósiskola által szervezett tanfolyamokra a tanuló regisztrációval kérheti részvételét a tanfolyamon. A Vöröskeresztnek fizetendő vizsgadíj: 18.000 Ft.

5.            A képzőszerv köteles az érvényben lévő oktatási tematika, valamint a Vállalkozási feltételekben     foglaltak szerint végezni a képzést. Amennyiben a tanfolyamhallgató a szerződést megszünteti, a képzőszervnek joga van az addig megkezdett, ill. igénybe vett szolgáltatásért járó tanfolyamdíjat levonni.

  1. Amennyiben a tanfolyamhallgató a B kategóriás tanfolyammal egy időben A1, A2, vagy A kategóriás tanfolyamot is hallgat, a kétkerekű kategóriákban az Iskola a forgalmi képzést, csak a B kategóriában már teljesített kötelező gyakorlati órák (29 ó) után, vagyis a négy keréken már elsajátított forgalmi ismeretek után kezdi meg. Tekintettel arra, hogy a kétkerekű kategóriák gyakorlati oktatása során,  a szakoktatónak a szóbeli instrukciókon kívül semmilyen lehetősége nincs beavatkozásra a veszélyhelyzet elhárításnak, a baleset elkerülésének érdekében;  a képzőszerv fenntartja a jogot, hogy amennyiben a tanuló az „AM”; „A1”; „A2”; és „A” kategóriás  gyakorlati oktatása során, különösen a forgalmi oktatási órák alkalmával ismételten olyan helyzetet teremt, amely a személyi vagy vagyon biztonságot veszélyezteti, a tanuló oktatását felfüggeszti. A tanuló számára a gyakorlati képzéshez a továbbiakban motorkerékpárt nem biztosít.
  2. A Képző szerv tájékoztatja a tanulót arról, hogy a Felnőttképzési törvény 15. § (1) bekezdés ab) pontjában meghatározott kötelezettségének eleget téve a tanuló természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére és adóazonosító jelére vonatkozó adatokat szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. A Képző szerv jelen szerződésben tájékoztatja a tanulót arról, hogy a Polgár Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában az adattovábbítást megtilthatja.